§1. Przepisy wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie dostawy Produktów cyfrowych oraz świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedawcę.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków określonych w Regulaminie przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Definicje użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – CLOSETONATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. UROCZA 9, 95-070 KRZYWIEC, ŁÓDZKIE, POLSKA. NIP: 7322208603, REGON: 522299816, KRS: 0000977160 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług i funkcjonalności Serwisu, w szczególności dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumentów – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru profesjonalnego, wynikającego w szczególności z przedmiotu jej działalności gospodarczej (określonego w CEIDG) .
 5. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem: https://puppy-charms.com/
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://puppy-charms.com/
 7. Produkt cyfrowy lub Produkt – produkt cyfrowy dostępny w asortymencie Sklepu, który jest przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Usługa – bezpłatna lub płatna usługa będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu Produkty i Usługi, a także możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta dostępny na stronie https://puppy-charms.com/my-account/ lub poprzez zaznaczenie checkboxa w formularzu zamówienia.
 12. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi założyć i przechowuje w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
 14. Operator płatności:
  • PayU, którego operatorem jest PayU S.A. w Poznaniu, 60-188 Poznań, ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 274339
  • PayPal (Europe) S.a r.t. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118349)
 15. Umowa – umowa zawierana na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@puppy-charms.com
  b. w formie pisemnej na adres: ul. UROCZA 9, 95-070 KRZYWIEC, ŁÓDZKIE, POLSKA
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to PKO Bank Polski 74 1020 3408 0000 4502 0518 6558

§4. Kwestie techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy i składania zamówień, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i standardową przeglądarką internetową,
  b. aktywny adres e-mail (e-mail),
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające Klientowi bezpieczny dostęp do Strony Internetowej i Sklepu, w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klientowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony, w tym Sklepu, niezbędnej do planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy, Klienci zostaną o tym wyraźnie poinformowani na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, bezprawnymi działaniami osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Istnieją m.in. następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
  a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści i asortymentu na Stronie internetowej i w Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  b. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  c. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  d. wysyłanie newslettera.
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera zawierane są na czas nieokreślony i mogą zostać rozwiązane w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać poprzez usunięcie Konta, a Umowę o przesyłanie newslettera poprzez wypisanie się z niego zgodnie z instrukcją zawartą w każdym newsletterze lub poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail podany w §3 Regulaminu.
 4. Szczegółowe opisy Produktów i Usług Cyfrowych oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane, oraz ceny znajdują się w opisach Sklepu dotyczących każdego z Produktów i Usług Cyfrowych.

§6. Zakładanie konta w sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracyjny lub zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonego w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji należy:
  a.wybrać Produkt lub Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  b. wypełnić Formularz Zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt,
  c. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy,
  d. wybierz jedną z dostępnych metod płatności i kliknij przycisk „Złóż zamówienie”,
  e. potwierdzić zamówienie poprzez dokonanie płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta) należy:
  a.wybrać Produkt lub Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  b.w przypadku pierwszego zamówienia należy wypełnić Formularz Zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt oraz zaznaczyć pole „Założyć i konto?”,
  c. zaloguj się do Sklepu przy kolejnych zamówieniach,
  d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy,
  e. wybierz jedną z dostępnych metod płatności i kliknij przycisk „Złóż zamówienie”,
  f. potwierdzić zamówienie dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie internetowej Operatora Płatności.
 6. Po dokonaniu płatności online, Klient zostanie przekierowany z powrotem na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

§8. Ceny i oferowane sposoby dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów i Usług określone są w ich opisach dostępnych na stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na Produkcie / Usłudze w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt cyfrowy lub Usługę, o której Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient, w przypadku Produktów polegających na dostarczaniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych, może skorzystać z wysyłki elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu,
 6. Z zakupem Produktu cyfrowego / Usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych nie są związane żadne koszty dostawy.
 7. Klient może zapłacić za swoje zamówienie wybierając jedną z następujących metod płatności:
  a.płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  b.karta debetowa,
  c. karta kredytowa,
  d. przelewy elektroniczne,
  e. płatności mobilne, w tym blik,
 8. Szczegółowe informacje o dostępnych sposobach płatności i dostawy poszczególnych Produktów i Usług znajdują się w Formularzu Zamówienia.
 9. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur i ich korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia lub na e-mail przesłany do Sprzedawcy.

§9. Skargi

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktu i Usługi wolnych od wad.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji.
 3. Klient składa reklamację pisemnie lub drogą elektroniczną na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta, opis czego dotyczy reklamacja oraz związane z nią żądania. W przypadku podania niepełnych informacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w ww. terminie na prawidłowo złożoną reklamację oznacza, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumentów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy jest wyłączona (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§10. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumentów, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny. W przypadku Produktów polegających na dostarczaniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument / Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumentów wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  a. Umowa, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta / Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. dla umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, pozostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami;
 3. W celu odstąpienia od umowy, które nie obejmuje sytuacji wymienionych w punkcie poprzednim, Konsument / Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumentów powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumentów może w tym celu wykorzystać wzór znajdujący się w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumentów. Zwrotu należności dokona Sprzedawca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumentów wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

§11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów powstałych w związku z zawartymi umowami na odległość postępowaniu mediacyjnemu. Szczegóły zostaną ustalone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy wszczęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło efektu, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  a.wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  c. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych procedur reklamacyjnych i naprawczych Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§12. Copyright

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, w szczególności materiały zawarte w Produktach i Usługach, stanowią utwory i są chronione prawem autorskim, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, które udzieliły Sprzedawcy stosownych licencji lub przeniosły na niego prawa majątkowe. prawo autorskie.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów i Usług oraz innych treści dostępnych w Serwisie na zasadzie uczciwego użytku prywatnego. Oznacza to, że Klient i użytkownicy Serwisu mogą z nich korzystać wyłącznie na własne potrzeby, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści i zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie powyższych treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

§13. Dane osobowe i pliki cookie

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies opisane są w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://puppy-charms.com/privacy-policy/.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny; prawo przedsiębiorców; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) oraz ustawa o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od 07.07.2022 r.